Domainmaailma - Sopimusehdot

Tietoa yrityksestä | Usein kysyttyä | Hintaesimerkkejä | Sopimusehdot | Tietosuojaseloste | Webhotellimäärittelyt | Webhotellin ominaisuudet | Palveluhinnasto


Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Domainmaailman (jäljempänä palveluntarjoaja) ja palvelun tilaajan tai tilaajan edustaman yrityksen tai muun yhteisön (jäljempänä asiakas) välillä.

Nämä ehdot astuvat voimaan 1.12.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Sopimusehtoihin sovelletaan myös seuraavia liitteitä mainitussa järjestyksessä:

Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on palveluntarjoajan tuottama kotisivujen ylläpitämiseen tarvittava kotisivutila ja siihen liittyvät sähköposti-, tiedonsiirto- ja tietokantapalvelut (jäljempänä webhotellipalvelu) tai virtuaalipalvelin kokonaisuus asiakkaan tilaamassa laajuudessa. Palvelun hintaan ei sisälly kotisivujen siirtämistä palvelimelle tai palvelimelta pois, kotisivujen suunnittelua, päivittämistä tai esimerkiksi sähköpostiosoitteiden luomista, ellei toisin ole asiakkaan kanssa erikseen sovittu.

Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua näissä sopimusehdoissa mainituin ehdoin. Mahdolliset tuote- tai palvelukohtaiset sopimukset ja tarkennukset ohittavat ristiriitatilanteissa tässä sopimuksessa säädetyn.

Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy, kun asiakas tilaa ja palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen. Vahvistus tehdään aina sähköisesti.

Toimitus katsotaan hyväksytyksi, jollei asiakas reklamoi havaituista virheistä välittömästi. Asiakas on velvollinen korvaamaan toimituksesta aiheutuneet kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

Asiakkaalla ei ole lupaa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan antamaa kirjallista suostumusta.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä.

Sopimuskauden pituus

Sopimuskauden pituus on sama kuin palveluun valitun laskutuskauden pituus. Sopimus jatkuu automaattisesti kauden loputtua samanmittaisella sopimuskaudella kuin ensimmäinen laskutuskauden pituus on, mikäli sitä ei ole irtisanottu.

Palvelun sisältö ja tuottaminen

Palveluntarjoja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä palvelun sisältöön tai käyttöön liittyviä muutoksia, tiedottaen siitä kuitenkin riittävästi etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan sopimuksen tai hinnaston mukainen toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä palvelun sisältöön tai käyttöön liittyviä muutoksia myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli se on välttämätöntä tietoturva- tai muusta pakottavasta syystä. Tällöin muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle palveluiden käytön vaatimat tiedot.

Toimittajan velvoitteet ja vastuut

Palveluntarjoja pyrkii tarjoamaan asiakkaalle mahdollisimman korkealaatuista ja katkoksetonta tietoverkkopalvelua. Asiakas kuitenkin tiedostaa, että laadukkaidenkin tietoverkkopalvelinkokonaisuuksien toiminnassa saattaa olla hetkellisiä toiminta- tai huoltokatkoksia tai toiminta voi erilaisissa vika-, kriisi- tai force majeure -tilanteissa jopa keskeytyä tietyksi aikaa.

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään tietoverkon omalta osaltaan häiriöttömänä. Mahdolliset viat pyritään korjaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin työ- tai virka-ajan puitteissa. Toimittaja voi katkaista asiakkaan mahdollisuuden käyttää tarjoamiaan palveluja tilapäisesti huolto- tai korjaustöiden ajaksi, mikäli tilanne sitä vaatii. Toimittaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle huoltotöistä mahdollisesti koituvia kustannuksia.

Palveluntarjoaja vastaa välittömiksi luokiteltavista vahingoista, jotka ovat tapahtuneet asiakkaalle toimittajan omakätisen toiminnan kautta. Toimittaja rajoittaa vastuun tällaisessa tapauksessa kuitenkin enintään asiakkaan yhden (1) kuukauden käyttömaksua vastaavaan summaan. Hyvitys suoritetaan palvelun veloituksettomana käyttöaikana. Toimittaja ei vastaa ennalta arvaamattomista, yllättävistä eikä välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkon palvelujen, tietojen eikä muun saatavan informaation sisällöstä, toimivuudesta eikä näistä aiheutuvista häiriöistä. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiakkaalta palveluita käytöstä, mikäli ne rikkovat lakeja tai muutoin aiheuttavat vahinkoa muille.

Toimittajalla on oikeus muuttaa tarjoamansa palvelun toimitustapaa. Muutoksesta ilmoitetaan asiakkaalle kuukautta (1 kk) aiemmin sähköpostin välityksellä.

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan verkkotunnuksen kolmansien osapuolien ylläpitämien rekisteröintipalvelujen kautta. Palveluntarjoaja toimii rekisteröinnissä vain maksunvälittäjänä. Verkkotunnus rekisteröidään asiakkaan toimittamin tiedoin. Asiakas hyväksyy verkkotunnusrekisterien sopimusehdot ja vastaa siitä, että hänellä on käyttöoikeus kyseiseen verkkotunnukseen. Palveluntarjoaja ei vastaa verkkotunnusrekisterien toiminnasta.

Asiakkaan velvoitteet ja vastuut

Asiakas vastaa täysin palvelun ja sivustonsa kautta toisille käyttäjille, palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolien palvelimille toimitetusta materiaalista. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa materiaali, joka rikkoo sopimusehtoja. Asiakas tallentaa kaiken materiaalin palveluun omalla vastuullaan.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan, etteivät hänen käyttäjätunnukseltaan ajettavat ohjelmat ole häiriöksi muille järjestelmän tai tietoverkon käyttäjille. Asiakas vastaa myös käyttämiensä omien ohjelmien toimivuudesta sekä kustannuksista. Omaksi ohjelmaksi luetaan ohjelma, joka ei ole toimittajan asentama. IRC-palveluiden käyttö on kiellettyä.

Asiakas vastaa itse kaikista palveluntarjoajan tarjoamien palvelujen käyttöön tarvittavien puhelin-, internet-, yms. liittymien ja palveluiden aiheuttamista kustannuksista.

Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle ja kolmansille osapuolille mahdollisista väärinkäytöksistä aiheutuneet kulut. Asiakas vapauttaa palveluntarjoajan sekä sen työntekijät kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan toimet tai toiminta tietoverkossa tai muuten tämän palvelun kautta mahdollisesti aiheuttavat.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja sitoutuu käsittelemään toimittajan palveluihin liittyviä salasanoja huolellisesti, jotteivät autentikointiin käytettävät varmenteet päädy sivullisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnukseltaan tapahtuneesta toiminnasta sekä mahdollisista kustannuksista tietoverkossa.

Mikäli asiakas toiminnallaan rikkoo tätä sopimusta, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamastaan vahingosta palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle koituneet kulut. Palveluntarjoaja voi tarvittaessa myös purkaa sopimuksen.

Asiakkaan tulee ennen palvelun avaamista antaa toimittajalle sen vaatimat, palvelua varten tarvittavat tiedot sekä tarkistaa kirjattujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä palveluntarjoajalle asiakastietojensa muutoksista.

Mikäli asiakkaan tietoliikenne tai palvelinresurssien käyttö poikkeaa normaalista tai palvelukuvauksen mukaisesta, on palveluntarjoajalla oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua käyttöastetta vastaavaksi. Tällaiset muutokset sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. Palveluntarjoaja varaa myös oikeuden priorisoida liikennettä tai palvelinresursseja tällaisissa tapauksissa.

Maksut ja laskutus

Palveluntarjoaja laskuttaa asiakasta palvelusta sopimuksessa sovitun laskutuskauden mittaisissa jaksoissa etukäteen. Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan tulee maksaa lasku siihen merkittyyn eräpäivään mennessä. Palveluntarjoajan verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavien verkkopankkien välityksellä: Nordea, Osuuspankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, Sampo, Tapiola, Nooa, Säästöpankit, S-Pankki, Handelsbanken, Neopay sekä Ålandsbanken. Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Checkout (Checkout Finland Oy, Y-tunnus 2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Maksusuorituksen mahdollisesta viivästymisestä voidaan periä korkolain mukainen viivästyskorko, hinnaston mukainen maksukehotusmaksu sekä mahdollisesta perinnästä tai sen aloittamisesta aiheutuvat kulut.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelujen hinnoittelua. Uudet hinnat astuvat voimaan asiakkaan seuraavassa laskutusjaksossa. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa palvelu päättymään ennen uuden hinnoittelun voimaanastumista.

Voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa palvelun milloin tahansa, joko päättymään välittömästi tai meneillään olevan laskutuskauden lopussa. Maksettua palvelumaksua ei kuitenkaan hyvitetä tai palauteta.

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli ei noudata sopimuksen ehtoja.

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus irtisanomisaikaa noudattamatta, mikäli sovittuja palveluja ei voida ylläpitää. Tämä ei kuitenkaan koske satunnaisia katkoja, jotka johtuvat internet-verkosta tai palvelinkoneiden ylläpitotöistä tai laiteviasta, joka saadaan korjattua kohtuullisessa ajassa.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakas toiminnallaan aiheuttaa tahallista häiriötä tietoliikenteelle tai kolmannelle osapuolelle. Palvelujen käyttö laittomaan tarkoitukseen tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan antaa myös toimittajalle oikeuden purkaa sopimus heti.

Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden voimassa oleviin sopimusehtoihin ja niiden muutoksiin.

Palvelun virheet, virheiden korjaaminen sekä mahdolliset hyvitykset

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos palvelu poikkeaa olennaisesti palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista, ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on virheen havaittuaan velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi. Palvelut ylläpidetään käyttökunnossa sopimuksen mukaisesti ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin mahdollista.

Mahdollisessa virhetapauksessa palveluntarjoajan vastuu rajoittuu enintään kuluvan kuukauden käyttömaksun hyvittämiseen. Asiakkaan on tehtävä kirjallinen reklamaatio seitsemän (7) päivän kuluessa virheen ilmenemisestä.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolien tietoverkoissa, palveluissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.

Asiakkaan rikkoessa sopimusehtoja palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalta jo perittyjä palvelumaksuja.

Palvelun sulkeminen

Asiakas voi pyytää palveluntarjoajaa sulkemaan palvelun. Sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

Toimittajalla on oikeus sulkea asiakkaan palvelu, jos asiakas ei ole maksanut laskua kahden viikon kuluttua maksukehoituksen lähettämisestä, rikkoo sopimusehtoja, on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi, asiakkaan tiedot eivät ole oikeat tai asiakasta ei tavoiteta hänen ilmoittamiensa yhteystietojen perusteella.

Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Jollei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Tampereen käräjäoikeus.


Lue lisää Domainmaailmasta:
Tietoa yrityksestä | Usein kysyttyä | Hintaesimerkkejä | Sopimusehdot | Tietosuojaseloste | Webhotellimäärittelyt | Webhotellin ominaisuudet | Palveluhinnasto